Jag får ofta känslan, att det inte är jag som söker orden, utan det är orden som söker mig!

16 mars, 2016

Häromdagen fick jag ögonen på ”Om Kristi efterföljelse” av Thomas á Kempis. Insåg att boken nästan fallit i glömska. Nå, hursomhelst jag hann knappast öppna boken förrän jag fick mig en tankeställare! I dag, när jag skulle rensa mitt skrivbord och ställa in högen av läst böcker i bokhyllan, då hittade jag nederst i bokhögen ”Den svenska bönboken” från 1933. Eller rättare sagt den språkligt reviderade bönboken från 1933. Utgiven på Artos förlag 1988. Jag slog upp dagens andaktstext och kan ni förstå, också den texten talade till mig!

”Låt oss be om oberoende av det världsliga:
Min Gud, lär mig att vara nöjd med vad du ger, bara du ger mig ett hjärta, som är stilla och förnöjt, då det betänker, att det ju äger dig själv, o Herre. Låter du mig förlora världslig rikedom, så håll mig vid gott mod och visa mig, att jag har nog och mer än nog i dig,du levande Gud. Gör mig fri att från att i hemlighet hålla fast vid ägodelarna. Om du ser, att jag ändå har något dolt begär, bränn bort det, o Gud.Ty döden väntar och dess bitterhet är stor nog, utan att jag håller fast vid det jordiska. Hör mig, milde Herre Gud. Amen.
Bogatzky

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Dagens andakt med Bonhoeffer/Ringma 29 november

29 november, 2014

Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv för många.” (Markus 10:42-45)

Att följa Kristus

”Kallelsen till efterföljelse är alltså till ett direkt förhållande till Jesus Kristus.” (Efterföljelse)

Dagens lärjungar till Jesus av Nasaret vandrar inte på Galileens stigar. Vi kristna vandrar i dag många olika vägar. En del håller sig till politiken, andra arbetar som missionärer, en del har ett ”världsligt” yrke, andra en ”andlig” kallelse. Allt är lika viktigt och värdefullt om det grundar sig på en önskan att handla som Kristus skulle ha gjort.

Ord att tänka på: Frågan är inte vilken väg vi ska vandra utan vem vi följer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Jag tillägnar morgonens andaktstexter, S, C och SD, för begrundan. Självklart får också Fisk, V, MP och Borgerligt alternativ känna sig delaktiga.

6 augusti, 2013

Håll till godo!

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns,
och den är Jesus Kristus. (1 Korinthierbrevet 3:11)

Kristus och hans kyrka

”Kristi relation till kyrkan är tvåfaldig: Han är
den som ger den hela dess liv, vilket ju vilar på honom,
kyrkans mästerbyggare – och han är den ständigt närvarande
i kyrkan, för kyrkan är hans kropp. (Gesammelte Schriften)

Kyrkan kan vara en mycket spännande plats att leva i. Den
kan också vara en trist och stagnerande institution. Dess
hälsa och dynamik beror till sist på om kyrkan som Guds folk
verkligen litar till Kristus, till att han ska ge den liv, och
om den söker Kristi ansikte för att få välsignelse och ledning
och för att utmanas i livet tillsammans. Förlorar kyrkan insikten
om att den endast kan existera i och för Kristus, tynar dess liv
bort i en konformism där den mister relevans och inspiration.

ORD ATT TÄNKA PÅ: Ett folk som har sina rötter i Kristus måste
ständigt hämta styrka och förnyelse i hans liv.

Texterna är hämtade ur ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer 5 februari

5 februari, 2009

Och när israeliterna såg det frågade de varandra: ”Vad är det här?” eftersom de inte visste vad det var. Mose sade till dem: ”Det är den mat som som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning: Samla så mycket av det som var och en behöver, ett omermått per person för samtliga. Varje husfar skall hämta till dem han har i sitt tält.” Israeliterna gjorde så, och några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de behövde. Mose sade till dem: ”Ingen får lämna kvar något av detta till i morgon.” (Andra Moseboken 16:15-19)

Förlita dig inte på det förgångna

”Jag gör inte saker och ting i dag därför att jag fann dem riktiga i går, utan därför att Guds vilja pekar ut den riktningen för mig i dag.”  (Gesammelte Schriften)

”Vi kan lätt börja leva kristenlivet av gammal vana. Vi lever efter det förgångnas principer och hämtar kraft i gårdagens erfarenheter. Det är värdefullt att hämta insikt från der förgångna, men det kan inte bära upp det nuvarande. Vi behöver hela tiden ny nåd, ny inspiration och nya direktiv.”

Bön: Din nåd, o Gud, är varje morgon ny.

Andra bloggar om:  , , ,


Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer 27 november

27 november, 2008

Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom.” Apostlagärningarna 4:19

Kyrka och stat

”Kyrkan… [måste] ständigt fråga staten om dess handlingar kan rättfärdigas…”
                                                         Gesammelte Schriften

”Många anser att kyrkan bara bör engagera sig i andliga frågor. Men kyrkan är Guds folk i världen och måste därför engagera sig i livet som helhet. Det betyder inte att kyrkan bör tala om för regeringen hur den i detalj ska styra landet. Men den bör ständigt utmana staten när det gäller prioriteringar och synen på frihet, ansvar, rättvisa och omsorg om de fattiga.”

Ord att tänka på: ”Den kyrka som inte engagerar sig i samhället och politiken godkänner därmed sakernas tillstånd.”

Andra bloggar om: , , , ,


Kan det här vara ett möjligt svar, Kristian?

4 juli, 2008

När jag i morse surfade runt i min bloggförsamling, stötte jag på ett inlägg av Kristian Nyman: ”Vill jag väckelse, och vad får det kosta?” Bara några timmar före hade jag under min dagliga andakt, med ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma, mediterat över andaktstexterna för 4 juli. Jag upplever att texterna berör samma frågeställning som Kristian tar upp, men kanske ger ett annat svar än vad Kristian ger:

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ‘Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20

Jesus för Världen… 

”Allting skulle vara meningslöst om vi skulle försöka reservera Kristus för kyrkan… Kristus dog för världen.” Gesammelte Schriften

”Om Kristus är given till världen och inte bara till kyrkan, då måste vi förstå att han redan är aktivt närvarande i världen. Kyrkan slår ofta knut på sig själv i försöken att hitta vägar att föra ut Kristus till världen, när den istället borde arbeta där Kristus redan finns. Hans närvaro kan förnimmas i hjälporganisationer, hos idealistiska ungdomar, i politiska omvälvningar, i människors sorg, i ekonomiska kriser eller i nya fredsrörelser. Kristi närvaro är i sådana sammanhang dold. Kyrkans uppgift är att förkunna Kristus öppet så att kvinnor och män kan tro att han är Guds son, Frälsaren och historiens Herre.”

Ord att tänka på: Vi önskar ofta förmedla Kristus till någon, men han finns ju redan där, för han går före oss.

Andra bloggar om: , , , ,


Enhet i mångfalden.

24 augusti, 2007

De som läst mina inlägg sen starten i februari vet att jag har en egen liten daglig andaktsstund med stöd av boken ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma. Vissa dagar läser jag och texterna lämnar mig oberörd. Andra dagar möter texterna mig där jag är och berikar min dag.

Dagens text 24 augusti vill jag tillägna Peter Green. De senaste dagarna har jag läst inlägg av Peter, som jag ofta polemiserat mot, men som också med all säkerhet fördjupar mina kristna insikter.

Nog med prat! Håll till godo Peter!

”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.” (1 Petrusbrevet 4:10)

Mångfalden

”Men eftersom alla människor är skapade unika är inte spänningarna mellan olika viljor avskaffade ens i kärlekens gemenskap.”  (Gesammelte Schriften)

”Kyrkan bör alltid föredra skapande spänning framför grå konformism. Det gemensamma livet i Kristus och Andens enhet utplånar inte individualiteten – mångfalden stimuleras där, för Gud vill forma oss så att vi mer och mer blir vad han ämnat oss att bli. Kärleken i den kristna gemenskapen grundar sig inte främst på principer, likriktning och enhet i lära, ideologier och prioriteringar. Den är främst av allt en kärlek till individen, som ju även är älskad av Gud. Med det som utgångspunkt kan vi söka enhet även på livets andra områden.”

Ord att tänka på: Kärleken får inte bara sträcka sig mot dem som tänker som vi, utan mot alla som är älskade av Gud.


Anden – en gåva till oss alla!

7 mars, 2007

Äger en andaktsbok som följt mig sen januari 1994. Fick den i 50-årspresent av två vänner. Boken heter ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” av Charles Ringma. För varje dag på året finns en hänvisning till en text i Bibeln, ett citat ur någon av Bonhoeffers böcker, en kommentar och det hela avslutas med ord att tänka på. Att reflektera över orden och tankarna ger mig perspektiv och ork att ta mig an dagen. Jag delar med mig av dagens texter 7/3.

 

 

”Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål,
med de ord som Anden ingav dem.”      Apostlagärningarna 2:4

               

 

            Anden: gemenskapens gåva

 

”Den helige Ande har behagat ge sig åt gemenskapen,
inte åt individen. Det är den samlade gemenskapen som
får ta emot Anden och som förs till koinonia genom anden.”  Gesammelte Schriften

 

 

”Ingen har förtur till den helige Ande. i motsats till
Gamla testamentets tid, där Anden kom till ett fåtal utvalda,
är Anden i vår tid till för alla – för kvinnor så att de får
kraft i sin tjänst, för de unga så att de får visioner, för de
gamla så att de har sina drömmar – för alla så att de kan njuta
av Andens gåvor och frukter. Anden ger oss sin kraft på olika
sätt, men vi bör vara vaksamma när människor säger sig ha fått speciella uppenbarelser. Det är mycket mer sannolikt att Anden avslöjar sin vilja för många än för några få.”

 

 

Ord att tänka på: Anden är Kristi gåva till många och den gör
de många till ett.