Ingen valanalys. Möjligen en påminnelse till de nyvalda i Svenska kyrkan

19 september, 2017

I morse, när jag samlade mig till min morgonandakt, fick jag en ingivelse att plocka fram ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” sammanställd av Charles Ringma. Ingivelsen känns inte som bortkastad. Håll till godo, alla ni nyvalda!

”Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är Herre, och jag är er tjänare för Jesu skull.” 2 Korinthierbrevet 4:5

 Att förkunna Kristus

”Allt vi säger och gör handlar egentligen bara om att Kristus ska bli ärad bland människor.” Gesammelte Schriften

”När vi förkunna att världen behöver Kristus måste vi försäkra oss om att det verkligen är Kristi budskap som vi förmedlar och lever ut – inte bara vår egen anpassade version av det, för då blir inte Kristus ärad vad vi än säger. Om vi lever ut den sanna kostsamma versionen blir hans namn ärat, även om omvärlden inte förstår och tar emot. Hur Kristus blir ärad beror på hur vi företräder honom.”

Ord att tänka på: De flesta har inga problem med Jesus från Nasaret, men många har svårt för den kyrka som säger sig representera honom här på jorden.


Visst vill vi alltför ofta få belöningar för det vi gjort

11 november, 2016

Jag läser från och till ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer.” Många års daglig vana är svår att bryta. En andakt för den 11 november.

”De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.” Matteus 18:4

Belöning

”De rättfärdigas belöning är inte lyckan eller makten eller äran i den här världen. Den är ingenting annat än Kristi kors gemenskap.” (Gesammelte Schriften)

Många kristna utför troget en tjänst (eller flera) som aldrig röner någon uppmärksamhet. De få som som uppmärksammas behöver tränga sig ännu närmare Kristus. Han kan rädda dem från att påverkas av månniskors smicker och från att börja arbeta i egen sak snarare än för Guds rike. Ibland behöver vi bli frälsta från vårt eget tjänande likaväl som från synden.

Ord att tänka på: Mänsklig belöning för andlig tjänst hotar alltid att förvränga denna.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Dagens andaktstexter berör, i den situation jag befinner mig i, oerhört viktiga frågor!

1 juli, 2015

Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand, kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta  kommit nära, genom Kristi blod. (Efesierbrevet 2:11-13)

Ett i Kristus

”Just detta är uppgiften för den kristna förkunnelsen – att säga: Här är församlingen, där jude och tysk står tillsammans under Guds ord.” (Gesammelte Schriften)

Vi tycks ha lättare för att identifiera dem som inte tillhör oss än för att omfatta dem som inte tillhör oss än för att omfatta dem som ingår i Guds familj. Vi är bra på att dra skiljelinjer mellan oss själva och andra kristna – katoliker och protestanter, evangelikaler och karismatiker, liberaler och konservativa – och anser oss vara bättre än de andra. Men i slutänden spelar det inte så stor roll vilka etiketter vi bär. Det viktiga är att vi lever efter Guds vilja i sanning, kärlek och enhet.

Ord att tänka på: Gud bryr sig inte om de uppdelningar vi gör.

Andaktstexterna är hämtade ur ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” Den 1 juli. Redigerad av Charles Ringma

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


Är kyrkan en uttjänt ardenner?

14 juni, 2015

Här bjuder jag på en andaktstexter för den 14 juni ur Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer.

Men när Kefas kom till Antiochia vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig själv. (Galaterbrevet 2:11)

Tam kristendom

”...som en bonde som behöver en häst till sina åkrar och går förbi den ystra hingsten och köper den tämjda, inridna hästen. Så har människor tämjt sig en användbar kristendom.” (Gesammelte Schriften)

Att vara kristen är inte bara en fråga om att vara vänlig och tålmodig. Det är också en fråga om att vara frimodig, hängiven och entusiastisk. Detta är speciellt viktigt då det finns ett desperat behov av förändringar. Ingnting förändras enbart av att människor är vänliga och tålmodiga, utan bara då de dessutom är villiga att fatta de svåra besluten, vad de än kostar dem – vågar ta risker. Visst kan det vara bra med en tämjd häst, men ibland behövs det en yster hingst.

Ord att tänka på: Djärvhet och beslutsamhet utesluter inte den hjärtats fromhet som Jesus lärde.

KT

 


En tidig morgonandakt

9 juni, 2015

Klockan passerade midnatt, men kroppen kände sig inte beredd att gå till vila. Jag tog fram andaktsboken: ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer. Nu för tiden brukar jag ha en andakt mitt på dagen med Bonhoeffer. I dag fick det bli en mycket tidig morgonandakt istället.

”Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.” (Hebreerbrevet 13:15-16)

Att leva som kristen

”Det står allt mer klart att den mest brännande frågan för kyrkan i dag är: Hur kan vi leva ut kristenlivet i vår tid?” (Efterföljelse)

En del människor tror att den mest brännande frågan är: ”Hur ska vi förkunna den kristna tron i vår tid?” Det är en viktig fråga, men det finns det som är mer angeläget – att leva det kristna livet. Förkunnelse som inte backas upp av livsstil är praktiskt taget värdelös. Att trovärdigt leva som kristen betyder inte att leva iett kyrkligt getto, utan att leva mitt i livet med alla dess påfrestningar. Det betyder att söka Guds vilja både när det gäller existentiella frågor och när det gäller politik och ekonomi. Det innebär också att man försöker arbeta fram lämpliga strategier för sina engagemang.

Ord att tänka på: Gärningar talar högre än ord. Livsstilen måste understryka förkunnelsen för att den ska ha relevans.

En kort personlig fundering: Det finns en märklig konsensus i samhället, att kristen tro inte ska få påverka politiska beslut. Jag är inte och vill inte vara en del av den enigheten. Dietrich Bonhoeffer och Charles Ringma har helt rätt!

Undras om kroppen känner sig beredd till att sova.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Att vara rik behöver inte vara synd, men risken för synd ligger snubblande nära!

5 maj, 2015

När jag i dag läste min ”mittpådagenandakt” med Bonhoeffer, satt jag länge och mediterade över en mycket välkänd Bibelberättelse som dök upp i minnet under läsningen. Det var ganska naturligt att berättelsen handlade om den rike unge mannen, som bedrövad lämnar Jesus och det Jesus då säger, enligt Matteus: ”Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” Där brukade jag tidigare stanna med ett självgott leende på läpparna, för självfallet gällde ju talet om rika, andra än mig! Jag är väl ändå inte rik? Jag minns när jag insåg att den rike unge mannen var jag, då gick jag snabbt vidare i läsningen, till stället där Jesus säger, på lärjungarnas oroliga fråga, vem som då kommer in: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” I det löftet lever jag, för även jag äger mycket, som jag har svårt att lämna. Men istället för att bedrövat gå bort från Jesus, kryper jag så tätt intill som jag bara kan!

Nu till Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer 5 maj.

Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver.” (1 Timotheosbrevet 6:17)

Ägandets bländverk

”De materiella tillgångarna förespeglar det mänskliga hjärtat trygghet och sorglöshet; men i verkligheten orsakar de till sist sorg.” (Efterföljelse)

Alla behöver vi pengar och resurser för att leva. Att äga ting är ingen synd. Tecknet på andlighet är inte asketism utan lydnad för Jesus Kristus. Men även som Kristi efterföljare kan vi låta oss vilseföras av ägandets begär. Att vilja ha mer och mer är inte uttryck för att man vill utvecklas utan för att man vill öka sin makt och status. Detta kan bli en omättlig hunger som skär tvärs igenom Jesu kallelse till oss att vara varandras tjänare, att törsta efter Guds rike och hans rättfärdighet och att vända oss till Gud med vårt behov av självförverkligande.

ORD ATT TÄNKA PÅ : Ofta är det som vi griper efter för att finna mening och trygghet just det som kan skada vårt livs väv.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,


En uppmuntrande andaktstext, när jag är på tröskeln till något nytt!

15 april, 2015

Som jag tidigare skrivit, är jag på väg mot något nytt. Just på tröskeln till det nya finns alltid tvekan och oro. Hur ska det bli? Då är det gott att bli påmind om att hela mitt liv omfattas av Guds plan. Trösterikt att höra vid mina år, när det mesta känns som, att allt är försent!   Nu till andaktstexterna:

”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han kallat efter sin plan.” (Romarbrevet 8:28)

Ingenting är förlorat

”Vad betyder detta: ‘Jag ger allt tillbaka’? Intet går förlorat , i Kristus är allt samlat…Kristus ger allt tillbaka, och detta så som Gud ursprungligen menat det, inte vanställt av våra synder.” (Motstånd och underkastelse)

”Undret med Guds nåd, utsträckt till oss genom Jesus, är att ingenting går förlorat. Livet vi levde innan vi kom till Kristus är inte förslösat utan blir renat och återinsatt i Guds plan. Våra misstag och felaktiga beslut under det kristna livet går inte heller förlorade. Vi blir förlåtna och Gud använder dem för att undervisa oss och forma våra liv.”

Bön: Fader, hjälp mig att inte låta någon del av mitt liv vara undantagen från din försonande nåd.

Ur ”Fånga dagen med Dietrich Bonhoeffer” för den 15 april.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

 


Dagens andaktstexter tillägnar jag de nyvalda politikerna i landstinget Gävleborg!

14 september, 2014

Ibland passar texterna i min dagliga andakt med Dietrich Bonhoeffer och Charles Ringma, som hand i handske med den yttre verkligheten. Jag hoppas att åtminstone någon enstaka av de nyvalda landstingspolitikerna tar till sig texterna och också handlar därefter. Rannsaka er själva och försök förstå hur ni ser på det som avviker. Kan ni tänka er ett län utan människor med medfödda funktionsnedsättningar? Så här lyder texterna, valdagen 2014!

”De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.” (Johannes 12:8)

Att lida med andra

”Tesen att de oskyldiga sjuka bör förintas för de friskas skull…kommer ur övermänniskans försök att befria mänskligheten från det till synes meningslösa sjukdomarna.” (Gesammelte Schriften)

Precis som vi alltid kommer att ha de fattiga ibland oss, kommer de sjuka och handikappade alltid vara en del av mänskligheten. Vi ska inte alltid möta dem med medömkan eller dra oss ifrån dem utan ge dem möjligheter att med stöd och uppmuntran uppleva livets risktaganden och utmaningar så att de kan kan växa till och förverkligas.

ORD ATT TÄNKA PÅ: Omsorg är inte bara att ge människor trygghet utan att uppmuntra dem att ta risker och växa.

Jag vill lägga till en personlig reflexion: Det är när en person med en funktionsnedsättning möter en ogin stat och ett oförstående samhälle, som ett handikapp uppstår!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Syndernas förlåtelse, är en fråga om att våga lita på Guds löften!

10 september, 2014

Dagens andakt med Dietrich Bonhoeffer  handlar om syndernas förlåtelse. Det har tagit mig många år av tvivel, att våga känna den fullständiga tilliten till att Gud förlåter. Det är inget passivt förlåtande, utan Gud vill verkligen förlåta. Det kändes inte rimligt att tro och ta det för sant, att när jag kliver ut på kyrktrappan efter en gudstjänst/mässa, då är min syndaryggsäck tom! Det kändes naturligare, att tro att syndaryggsäcken bara blev tyngre och tyngre för varje vecka av ackumulerade synder, men så är det inte! Vi behöver bara bekänna våra synder och be om förlåtelse och synderna är borta!

Nu till andaktstexterna!

”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.” (Romarbrevet 5:1)

Syndernas förlåtelse

”Syndaförlåtelsen förblir enda grunden för all frid.” (Gesammelte Schriften)

Syndernas förlåtelse innebär att ta emot från Gud den goda nyheten att han inte lägger felstegen oss till last. Det är en underbart befriande erfarenhet som utgör grunden för frid med Gud. Att ta emot förlåtelse från dem som vi har felat mot är också en befrielse, för den felande slipper skuldbördan och den förfördelade slipper vara arg och bitter. På så sätt skapas verklig frid – den har sin källa i försoningen.

ORD ATT TÄNKA PÅ: Verklig frid är inget osäkert vapenstillestånd utan frukten av sann öppenhet och förlåtelse.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

 

 


Andakt med Dietrich Bonhoeffer 6 augusti

6 augusti, 2014

Dagens andakt kändes aktuell på något vis. Luleå Domkyrkoförsamling dök hela tiden upp i mina tankar, när jag mediterade över texterna.

”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.” (1 Korinthierbrevet 3:11)

Kristus och hans kyrka

”Kristi relation till kyrkan är tvåfaldig: Han är den som ger den hela dess liv, vilket ju vilar på honom, kyrkans mästerbyggare – och han är den ständigt närvarande i kyrkan, för kyrkan är hans kropp. (Gesammelte Schriften)

Kyrkan kan vara en en mycket spännande plats att leva i. Den kan också vara en trist och stagnerande institution. Dess hälsa och dynamik beror till sist på om kyrkan som Guds folk verkligen litar på Kristus, till att han ska ge den liv, och om den söker Kriti ansikte för att få välsignelse och ledning och för att utmanas i livet tillsammans. Förlorar kyrkan insikten om att den endast kan existera i och för Kristus, tynar dess liv bort i en konformism där den mister relevans och inspiration.

ORD ATT TÄNKA PÅ: Ett folk som har sina rötter i Kristus måste ständigt hämta styrka och förnyelse i hans liv.

KT