Usch vad konservativ jag är! Ställa krav på att Svenska kyrkan ska följa en 2000 år gammal missionsbefallning!

11 september, 2014

Dagens Seglora skriver i en artikel, triumferande: ”Bakslag för konservativa när Svenska kyrkans överklagandenämnd fastslår att Nacka församling kan fortsätta sitt arbete med Guds husprojektet.” Visst, så är det, konservativa eller inte, de som protestrat och överklagat, har inte fått rätt, utan projektet kan fortsätta. Däremot bör diskussionen fortsätta. Det finns mycket jag som lekman ställer mig frågande till.

Låt mig börja med benämningen konservativ. Jag har många gånger undrat vad begreppet egentligen vill säga och vad är då beskrivningen på den som inte är konservativ? Modern? Artikeln kunde kanske lika väl kunnat inledas med: ”Framgång för de moderna…?” Enligt min ringa mening uttrycker begreppen enbart en knepig endimensionell människosyn. Vore det inte bättre, att diskutera sakfrågan och försöka komma fram till vad som är rätt eller fel?

Det andra som förvånar mig som lekman är överklagandenämndens yttrande. Jag förstår den inte. Det kan ju bero sig på att jag är konservativ eller okunnig. Kanske rent av bägge delarna. Så här skriver nämnden enligt artikeln:

”Som Domkapitlet närmare redovisat har utvecklingen lett till att bedrivande av mission numera enligt fast praxis har en vid betydelse och anses innefatta dialog och samarbete med företrädare för andra religioner.” 

Vad exakt innebär ”fast praxis?” Är inte missionens främsta uppgift att berätta om Jesus Kristus och få människor att komma till tro. Är Nacka församlings tänkta strategi, att genom ”dialog” få grannarna att lämna moskén och komma till kyrkan? Vore roligt att få en förklaring av strategin. Jag upplever ungefär samma känsla inför överklagandenämndens beslut, som jag gjorde när jag lyssnade på ett kyrkomöte för några år sedan och hörde en av våra biskopar hävda, att religionsdialog var en del av kyrkans ekumeniska arbete. Den stora skillnaden mot dagens ämne, är att jag då visste varför jag ansåg, på goda grunder, att just den moderna åsikten var felaktig.

Är jag ute och cyklar i de konservativa träskmarkerna när jag påminner om en befallning given för snart 2000 år sedan eller är jag en yster modernist, som hävdar att Jesus befaller oss, bokstavligt, här och nu? Har befallningen tappat sin aktualitet eller har kyrkans mission ända sen apostlarnas dagar på något sätt haft en felaktig utgångspunkt? Var Paulus för lite dialoginriktad? Nå, jag citerar Jesus missionsbefallning i Matteusevangeliet. Det är en ren service åt de av mina läsare, som inte är så hemma i den inomkyrkliga diskussionen.

”Då gick Jesus fram till dem och talade till : ‘Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Jag utgår från att Nacka församling är eniga med Jesus i hans befallning, därför vore det intressant att få veta hur församlingen tänkt sig att förverkliga befallningen med sin strategi eller är det som jag misstänker, att planen är, att ingen omvändelse ska ske och inte heller behöver ske, eftersom utgångspunkten är att Islam och Kristendom är likvärdiga. Jag har inte svaren, de kan bara Nacka församling ge.

KT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,