Har jag sagt A, får jag väl i konsekvensens namn också säga B

4 mars, 2011

För några dagar sedan skrev jag ett blogginlägg: Är det verkligen så att vi män hindras vara män i kyrkan? Bakgrunden till inlägget var en diskussion i Dagen med anledning av en bok skriven av David Murrow, ”Varför män hatar att gå i kyrkan.”  Artiklarna i Dagen försöker visa på några orsaker till varför män inte vill aktivera sig i kyrkan. Orsakerna kan sammanfattas med att män saknar utmaningar, prestationsförväntningar, kamp och lidande. De vill också gärna samlas i mansgrupper. Jag tog fasta på de skilda förklaringarna och tänkte: ”Okey då, jag föreslår ett antal aktivitetsområden, där det finns både utmaningar, förväntningar på prestation, kamp och kanske också i sin förlängning lidande och ser vad det leder till.” Ni kan läsa förslagen i inlägget jag länkat till. Jag står för förslagen och är också beredd att delta i en sådan mansgrupp(er) i vår församling i Bjuråker-Norrbo, men också i vår grannförsamling i Delsbo.

Så långt det sagda A:et. Nu ska jag försöka mig på B:et också.

Jag vill först som sist säga, att jag inte anser, att mina förslag på något sätt skulle vara maskulina i sig. Tvärtom, på alla de områden jag föreslår, möter den eventuella mansgruppen, mängder av aktiva kvinnor, men också män. Som på skilda sätt tar sig an de utmaningar, som vi kristna och våra församlingar ställs inför. Jag vill också med bestämdhet varna för handlingar, som jag läste om för några år sedan i Sydsvenskan. Artikeln berättade om en manlig gräsrotsrörelse i Danmark och de anmärkningsvärda råd rörelsen företrädare gav kristna män i Sverige:

En man som kommer till kyrkan tror kanske att han har kommit till Gud, men han kommer till en syförening full med kvinnor som pratar och pratar, säger Frank Rechter. Den mannen bör slå näven i bordet och säga: kom låt oss bygga en barnkrubba i stället för att prata. Om kyrkan blir en plats för handling kommer männen dit, säger predikanten.

Min tanke med mansgrupper är inte att det skulle saknas handling inom Kyrkan. Det sker mängder av handlingar, men det stora problemet är männens ovilja eller rädsla att ansluta sig. Den trenden kan bara brytas genom att vi män ansluter oss och deltar i handlingarna och inte bara sitter och väntar. På vadå? Godot?

Till sist. Jag vet av egen erfarenhet, att det är så lätt drömma om stora ting och en vilja att utföra berömvärda handlingar. Jag vet inte om det här är en egenskap som drabbar oss män, men jag upplever det hos mig och många andra män jag mött under årens gång. Med tiden upptäcker de flesta av oss, att det inte blev som vi drömt om. Upptäckten kan vara och är deprimerande och kan leda tillhandlingsförlamning. Här vill jag citera Dietrich Bonhoeffer, som kanske kan hjälpa både kvinnor och män, att få en realistisk syn på vad våra handlingar ytterst bygger på. Citatet är hämtad ur ”Efterföljelse”

”…och ta sitt kors…” Det framgår redan från början att det bara är frågan om att lyfta upp det. Det är ingalunda frågan om att ge sig iväg och försöka hitta ett eget kors med ett passande lidande på. Jesus säger att det redan finns ett kors som är avpassat för var och en: ”och ta sitt kors”, ett kors som Gud har valt och mätt ut. 

Alla ni gubbs, som väntar på det ädla korset. Sluta vänta! Det korset existerar inte, utan böj er ner och plocka upp korset, som ligger vid era fötter och börja handla! Då startar en spännande resa, som ingen av oss vet var den slutar.

Undras om inte den här boken kunde vara en bra startpunkt för en mansgrupp i församlingen? 

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , ,


Är det verkligen så att vi män hindras vara män i kyrkan?

26 februari, 2011

I Dagen kan vi läsa ett antal artiklar som handlar om att män i allt mindre grad är delaktiga i kyrkans arbete. Under rubriken: Män måste få vara män – får de inte vara det så sticker debekräftar ett antal pastorer, att det verkligen förhåller sig så. Jag avser inte att göra någon längre sammanfattning av innehållet i artikeln. Ni bör läsa den för att förstå det fortsatta resonemanget. Innan jag går vidare, vill jag bara nämna något som pastorerna förbigår med tystnad. All min erfarenhet säger mig, att där kvinnor får ta plats, där tenderar männen att dra sig undan. Det gäller i arbetslivet. Det gäller inom kulturen. Vilka är det som bär upp teatrarna, författaraftnar, konsertkvällar? Jag behöver inte säga det. Alla vet. Det som gäller för samhället i övrigt, gäller givetvis även för kyrkan.

Det får vara hursom, men visst är det ett problem, att så få män aktiverar sig i kyrkan. Det händer ganska ofta, att jag känner mig mycket ensam. Vi lär inte heller nå fler män genom att hävda, att de har fel. Utan låt oss istället ta fasta på det vi möjligen vet om orsakerna till männens frånvaro och se om vi där kan hitta möjliga framgångsvägar. Pastorerna i artikeln pekar på ett antal orsaker, men jag ska bara nämna tre: Män vill prestera, män upplever en sentimentalisering av kyrkans budskap och saknar kamp och lidande. De vill också träffas i mansgrupper.

Med stöd av ovanstående, har jag följande förslag på kyrkliga mansgrupper. Förslagen skiljer inte på stora eller små församlingar, utan jag ser Svenska Kyrkans församling i Bjuråker-Norrbo framför mig. Som jag ser det, är det bara sätta igång. Det måste bli ett slut på ynkepynkandet och väntan på att någon annan ska ta initiativet.

Brödraskapet till stöd för församlingens diakonala verksamhet.

Jag ser framför mig hur männen i församlingen tar tag i en mängd uppgifter som bygger på Jesu uppmaning, att vi ska bära varandras bördor. Kommunens hemtjänst är inte tillräcklig och inte lär den bli bättre i en nära framtid. Vi har med all säkerhet inom församlingens gränser, mängder av människor som t ex inte orkar med snöskottning, gräsklippning, kapa och bära ved, byta glödlampor etc osv.  Arbetsuppgifter, som kan vara övermäktiga för den enskilde och kanske tvingar dem att flytta från sina hem i förtid. Här skulle en mansgrupp kunna bli, i kristen anda, ett oerhört viktigt stöd för många i vår bygd.

Kyrkans riddare för svaga och utsatta i samhället.

Den här gruppen kan mycket väl vara en del av ovanstående grupp, men också helt självständig. Kyrkans diakoner tillsammans med andra har larmat om hur vårt sociala skyddsnät urholkas och har uppmanat kyrkorna och enskilda till ett påskupprop. Den här gruppens uppgift skulle vara, att tillsammans med kyrkans diakoner bli en kritisk profetisk röst i samhällsdebatten. Gruppen kan bildas annandag påsk, när det blir omfattande manifestationer runt om i landet. Även i Hudiksvall. Arbetsuppgifterna är oändliga. Sjuka som far illa. Arbetslösa som förnedras. Flyktingar som massdeporteras till Irak. Det kommer att finnas många anledningar till protester, manifestationer och demonstrationer för gruppen Kyrkans riddare, lokalt men också landsomfattande. Det gäller att hålla bilar varma, för samåkningar.

Kyrkans miljövärn.

Som kristna har vi ett ansvar för skapelsen. Vad hjälper det att värna om oss människor, om våra levnadsbetingelser slåss sönder.  I Bjuråker har vi frågan om gruvbrytning, vilket måste bevakas. Inom kommunen kan också frågan uranbrytning bli aktuell. När det gäller att stoppa miljöfarlig verksamhet kan det behövas mod, att fysiskt stå hindrande i vägen för förstörelsen, men också mod att klara omgivningens förakt och fördömanden. För det är inte alltid givet att människorna hurrar, när vi följer våra samveten.

Korsriddare för fred.

Det är bara att slå upp vilken tidning som helst eller slå på TV-nyheterna för att vi ska inse hur viktigt ett fredsarbete för oss kristna är. Det finns många organisationer som arbetar för freden. De organisationerna behöver vårt stöd. Det är ju också så illa, att Sverige är del av de pågående krigen i världen. I nästan alla krig i världen, där människor dödas, våldtas eller lemlästas, finns svenska vapen inblandade. Därför är det viktigt, att vi kristna blir en profetisk röst till protest mot vapenexporten. I fredsarbetet finns många alternativ till handlingar. En del med livslånga konsekvenser. Om vi inte själva kan delta, då är det ändå ett stort stöd för alla aktivister att den finns ett stöd brett inom kyrkan och att många ber för aktiviteten. Församlingens fredsgrupp kan bildas när vi samåker till Karlskoga 29 april för att delta i en gudstjänst utanför Bofors.

Jag har försökt visa på handlingsalternativ för de män i Kyrkan som önskar prestationskrav, utmaningar, kamp och lidande. Det finns säkert fler alternativ. Jag har tagit upp det som ligger mig varmt om hjärtat. Det är också aktiviteter som kan startas snabbt och vad jag ser finns det inga hinder, som skulle omöjliggöra aktiviteterna att bli en del av församlingens arbete. Så det är bara att sätta igång, alla ni män som vill ha handling!

Formerna för grupperna bör inte vara alltför krångliga. En grund, att alltid utgå från de förtrycktas behov, att värna om naturen, att verka för fred och frihet i Jesu efterföljd, bör vara tillräcklig. Innehållet i gruppernas sammankomster skall givetvis utgå från gruppens målsättning och behov, men gärna avslutas med kort andakt, Herrens bön och välsignelsen. Församlingens gudstjänster bör givetvis förstärka gruppernas profetiska röst.

Fler artiklar, här, här

Pilgrimsvandringar, någon? Se programmet, läs boken och börja fundera!

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,